Zasady skutecznego działania

Przedmowa

Jak dotąd ciągle aktualne jest zasadnicze pytanie jak postępować, działać by osiągnąć zamierzone cele. Powodem napisania i wydania tej książki jest ciągły rozwój tej dziedziny. Zawiera ona zbiór poglądów i zasad oraz ich logiczne uszeregowanie aby ukierunkować zainteresowanie Czytelników do tych możliwości. Trzeba sobie bowiem uświadomić, że o możliwościach własnego umysłu wiemy ciągle jeszcze za mało.

Aby prawidłowo postrzegać świat, środowisko w którym żyjemy i skutecznie w nim postępować, działać, trzeba poznać zasady regulujące te działania. Czy znasz zasady ruchu drogowego? Są one Ci potrzebne? Czy tak samo znasz zasady współżycia, współpracy z innymi osobami, ze swoimi współpracownikami, partnerami, dziećmi? Czy wiesz jak postępować, co czynić w określonych sytuacjach, by sprawnie osiągnąć oczekiwane efekty? Zainteresowałeś się, czy Twoja działalność odpowiada wymogom umiejętnego działania? Znasz zasady postępowania, zarządzania i przewodzenia innym? Potrafisz tak postępować, by spowodować ich działanie zgodnie z Twoim życzeniem, bez wywołania u nich oporu, przekory, sprzeciwu? Czy znasz zasady skutecznego działania, aby osiągnąć oczekiwane efekty, sukces? Czy Twój dobrobyt, jakość życia zadawala Cię? Jak uważasz, czy Twoja wiedza i umiejętności są wystarczające, by sobie poradzić z tymi zadaniami?

W każdym środowisku, w którym funkcjonuje współzależność, w każdej dziedzinie, gdzie konieczne są współdziałania, znajomość obowiązujących w niej zasad jest przydatna i niezbędna. Istnieją bowiem takie zasady, które można zastosować w życiu osobistym i zawodowym dla rozwiązywania codziennych zadań. Ich znajomość umożliwia uporządkowanie podjętych działań, oraz zastosowanie wielu skutecznych rozwiązań. Znajomość tych zasad umożliwia i ułatwia działania, by nie przeoczyć ważnych elementów mających na nie wpływ.

Intencją tej publikacji jest dalsze usystematyzowanie tych zasad, czynników, zaleceń, przestróg usprawniających działania oraz zaspokojenie potrzeb i oczekiwań czytelników w tym zakresie. Jest to potrzebne dla racjonalnego, sprawnego, skutecz-nego działania we wszystkich dziedzinach. Moją motywacją, pragnieniem, celem jest , aby ta książka umożliwiła czytelnikom porównanie jej treści do posiadanej już wiedzy w tym zakresie, pozyskanie nowych informacji oraz zachęcenie do stosowania zaprezentowanych elementów działań. Moim życzeniem jest również to, by wiadomości zebrane w tej książce umożliwiły czytelnikom lepsze, łatwiejsze współżycie z innymi osobami.

Inspiracją do napisania tej książki była chęć przekazania jej treści czytelnikom, zainteresowanym efektami swych działań chcącym doskonalić swe działania i poszukującym środków dla zrealizowania swych oczekiwań. Książka przeznaczona jest więc dla osób, którzy dążą do uzyskania pozytywnych efektów w swej działalności i mających potrzebę dokonania zmian w swoim życiu. Ta wiedza konieczna dla odpowiedniego, ukierunkowanego postępowania, pozwala uniknąć niepowodzeń i osiągnąć pożądane, oczekiwane cele życiowe. Oferuję zatem sposoby zorganizowania sobie życia pozwalające pozbyć się nieprawidłowości, umożliwiające postępowanie w teraźniejszości i kształtujące przyszłość.

Książka przeznaczona jest dla czytelnika zainteresowanego wzrostem swego dobrobytu i poprawnym współżyciem z innymi. Przeznaczona jest również dla osób samodzielnie działających w różnych dziedzinach, przedsiębiorców oraz osób przygo-towujących się do takiej działalności. Wszystkie te osoby stawiają sobie bowiem wysokie cele i szukają sposobów jak je zrealizować, a w tym zakresie publikacja stanowi dużą pomoc, określając skuteczne działania. Ponadto książka może być przydatna dla pozostałych osób, z uwagi na możliwość zastosowania ujętych w niej zasad w życiu rodzinnym i towarzyskim.

Książkę tę napisałem z przekonaniem, że czytelnicy będą mogli zaczerpnąć z niej pewne korzyści dla siebie. W życiu bowiem tak zwykle bywa, że dla każdego jest jeszcze coś do osiągnięcia, coś na co nie jest za późno i do czego należy dążyć. Szczególnie nie jest za późno na zmianę swych poglądów i porzucenie nieprzydatnych nawyków.

Książka obejmuje kompleksowe ujęcie zasad, które konsekwentnie stosowane umożliwiają i ułatwiają skuteczne działanie. Obejmuje ona czynniki występujące w działaniach i wpływające na nie:

Przykładowe tytuły tych czynników:

Wyobraźnia, Wytrwałość, Postawa, Zadowolenie, Możliwość, Okoliczność, Wartość, Współzależność, Decydowanie, Myślenie, Porozumiewanie, Współpracowanie.

Ujęcie tych czynników wynika z konieczności zapoznania się najpierw z cechami, właściwościami osobistymi i ukształto-wania swego charakteru. Z kolei trzeba poznać stany psychiczne i pojęcia występujące podczas działań, aby przystąpić do czynności, skutecznych działań mających na celu osiągnięcie swych celów, sukcesu. Zebranie tych elementów w jedną kompleksową, skoncentrowaną całość, umożliwia ich właściwe wykorzystanie.

Wobec różnorodności tematów z dziedzin psychologii, współżycia, współpracy, zarządzania, przewodzenia, marketingu, dla ułatwienia ich wykorzystania, przyjąłem alfabetyczną formę ich ujęcia. Doboru tematów dokonałem mając na uwadze ich przydatność do skutecznego działania dla osiągnięcia zamierzonego efektu, względnie potrzebę ich odrzucenia, jako nieprzy-datnych wręcz przeszkadzających.

Uwzględniając fakt, że nikt nie lubi poleceń, pouczeń, nieproszonych porad odnośnie swego postępowania, uważając swoje dotychczasowe za optymalne, zastosowałem różne formy przekazu informacji w tym zakresie, mając intencję przekazania informacji bez urazy godności osobistej czytelnika. Jemu też pozostawiam możliwość wyboru takiej formy przekazu informacji która mu odpowiada, żeby odniósł korzyść dla siebie i zaspokoił swoje potrzeby. Kierując swoje poglądy do czytelników, mam na uwadze poddanie im tego do przemyślenia i zastosowania.
Zapraszam do przeczytania jednego fragmentu książki:


POSTAWA

- stan warunkujący skuteczność działań

Postawa określa sposób reagowania na występujące bodźce. Dla skutecznych działań konieczna jest postawa pozytywna, konstruktywne nastawienie ogólne umysłu do życia. Jest to nastawienie symbolizujące pozytywne cechy i właściwości oso-biste sprzyjające ustalaniu sobie wielkich celów i nie ograniczające dążności do ich osiągnięcia. Wpływa ono również na postrzeganie zjawisk, otoczenia oraz postępowania innych. Taka pozytywna postawa wpływa na emocje, zachowania, zachwyt, szuka rozwiązań i nie przestaje do nich dążyć. Pozytywne nastawienie w połączeniu z innymi zasadami zmierzają-cymi do osiągnięcia sukcesu powoduje, że działa ono jak katalizator. Ma ono bardzo duży wpływ na jego osiągnięcie w każdej dziedzinie. Postawa, ogólne pozytywne, realne, pożyteczne nastawienie do życia określa zachowanie się i postę-powanie wobec spotykanych sytuacji oraz wobec innych osób, ułatwiając pozyskanie przyjaciół. Taka postawa, ciągle okazywana, zapewnia dobre samopoczucie twórcze postępowanie i przyciąga sukces.

Jesteś świadom, że Twój potencjał twórczy określony jest przez cechy odziedziczone i właściwości nabyte oraz przyjętą postawę? Masz zamiar przyjąć aktywną, pełną energii postawę do działań i dążyć do osiągnięcia ich skuteczności? Jesteś skłonny przyjąć zrównoważoną postawę o optymistycznym, pozytywnym, radosnym nastawieniu, nastroju, umożliwiającym staranne wykorzystanie swych możliwości? Potrafisz w każdej sytuacji utrzymać tę pozytywną postawę? Potrafisz rozumieć własne stany uczuciowe, emocje? Wiesz, że swą postawę możesz kontrolować i doskonalić? Wiesz o tym, że pozytywna, aktywna, zaangażowana, a nie bierna, wyczekująca postawa jest ważniejsza w życiu, niż posiadane umiejętności? Uświadomiłeś sobie, że przez pozytywne zaprogramowanie umysłu, powinieneś ukształtować, ugruntować własną, pożądaną postawę, pozytywny wizerunek własnej osoby, stosunek do życia, stylu bycia i zjawisk? Potrafisz dać temu wyraz poprzez odpowiednie zachowanie się i postępowanie, aby dodatnio wpływać na innych?

Czy masz na uwadze, że myślenie i postępowanie zależy przede wszystkim od nastawienia? Wizerunek własnej osobowości nastawienie w stosunku do samego siebie, jest bardzo istotne dla zachowań i efektów osiąganych w życiu. To, co się w nim zdarza, jest bowiem wynikiem tego nastawienia i odzwierciedleniem myśli. Jesteś świadom tego, że Twój nastrój jest zmienny i zależny od wielu czynników? Jesteś zdecydowany przyjąć pozytywne nastawienie, niezależnie od okoliczności? Na to nie jest bowiem na ogół za późno. Zechcesz otworzyć się na jakościowo lepsze życie, nauczyć się myśleć, mówić i działać tylko pozytywnie aby być dobrym przykładem? Przy pomocy takiego nastawienia możesz stać się tym, kim chcesz być. Przy takim nastawieniu i przyjęciu pozytywnego uczucia np. odwagi, przy użyciu autosugestii, do podświadomości należy wpro-wadzić hasło "bądź odważny" i odważnie działać.

Dotyczy to również życzliwej postawy wobec innych osób wczuwania się w ich uczucia i potrzeby, empatii oraz przyjęcia odpowiedniego wyglądu zewnętrznego, naturalnej, nie sztywnej pozycji, układu ciała i prezencji powierzchowności. Zmiana Twojej postawy może przynieść poprawę osiąganych wyników. Warto również otoczyć się pozytywnymi ludźmi nastawionymi na sukces i zwyciężającymi oraz korzystać z ich wsparcia.

Ważne jest, nabycie umiejętności programowania swego umysłu na pozytywne myślenie kategoriami sukcesu, gdyż umysł działa według tego programu jak komputer. Zamierzasz wprowadzić do swego umysłu "ziarna pomyślności", aby zbierać po-myślność? Zechcesz wprowadzić do swego umysłu pozytywne optymistyczne, przyjemne uczucia, radość, szczęście, zadowolenie, zachwyt? Zdołasz je pielęgnować, rozwijać i utrwalać? Jesteś zdecydowany by nauczyć się postępowania z własnymi negatywnymi emocjami, irytacją, strachem, smutkiem?

Jesteś świadom tego, że w pewnym stopniu środowisko, Twoje doświadczenie życiowe, także wpływa na Twoje nastawienie postawę, zachowania? Nie możesz zatem działać w oderwaniu od niego. Ale czy masz na uwadze, że tylko niewiele zależy od okoliczności zewnętrznych, które wpływają na stan umysłu i pragnienia? Przede wszystkim liczy się bowiem nastawienie, siła wewnętrzna pragnień i zdolności do ich ukierunkowania za pomocą konkretnego celu. Silny umysł panuje nad sytuacją, gdyż wtedy okoliczności zewnętrzne dostosują się do niej, a nad słabym umysłem panuje sytuacja. Nastawienie oraz uczucie ufności i pewności siebie wywołuje wzrost sił do realizacji celów. Życie jest takie, jak ukształtuje je umysł, a punkt widzenia w odniesieniu do rzeczywistości, jest ważniejszy niż fakty. Będziesz pamiętał o tym, że u samego siebie należy zmienić nastawienie do życia, ukierunkować je na realizację postawionych sobie celów, zapanować nad okolicznościami i nie dopuścić, by one miały wpływ na Ciebie? Nastrój sam sobie wybierasz, a użalanie się nad sobą to zbyteczny nawyk i strata energii.

Nastawienie, postawa ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia przeszkody. Dla przezwyciężenia, pokonania takiej przeszkody potrzeba kontrolowanego nastawienia umysłowego poprzez myślenie, wiarę i działanie. Przyjęte nastawienie, a nie przypadek czy szczęście jest przewodnikiem życia. Jest kreatorem sytuacji w jakiej się znajdujesz, a szczególnie trudnej sytuacji, kiedy jest ważnym czynnikiem w jej rozwiązaniu. Brak świadomości swych negatywnych zacho-wań jest przeszkodą do osiągnięcia sukcesu.

Dobrego nastawienia, postawy, którego ciągła weryfikacja jest potrzebna, można się uczyć od swych mentorów, liderów, doradców, poprzez spotkania z tymi pozytywnymi osobami. Pomocna w tym zakresie jest pozytywna edukacja, czytanie motywujących książek, słuchanie nagrań itp.

Nie należy się martwić dniem dzisiejszym lecz z zapałem działać, pracować oraz powtarzać sobie - osiągnę sukces i będę szczęśliwy, gdyż jestem twórczą, emocjonalną istotą, zdolną do osiągnięć.

Masz świadomość, że taka konstruktywna postawa, znaczący element, stwarza duże możliwości i jest niezbędna, konieczna dla skutecznych działań, dla osiągnięcia sukcesu?


Grudzień 2008, Mgr inż. Rudolf Chmura
W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt poprzez:


Mail me!

rudolfwph@poczta.onet.pl

Skype me!

rudocha1

Oferta książki | plPage | MainPage